ขออภัย ยังไม่มีข่าวในส่วนนี้


กิจกรรมเด่นของเรา

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2562  

ค่ายปรับพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562  

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2562  

 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ