วิสัยทัศน์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

"โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม นำเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล สามารถดำรงค์ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"