กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางพิสมัย ปรินทอง

  หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • thumbnail

  นายปานทอง เฉวียงหงส์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุภิญญา สุโข

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุธาริณี อนงนุช

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสิริมา วันนุกูล

  ครูชำนาญการ

^