กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางพิสมัย สุนนท์นาม

  หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • thumbnail

  นายปานทอง เฉวียงหงส์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุภิญญา สุโข

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุธาริณี อนงนุช

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสิริมา วันนุกูล

  ครูชำนาญการพิเศษ

^