ปรัชญาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

“ เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างรอบด้าน ทั้งคุณธรรม ความรู้ความสามารถ และทักษะในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น เพื่อสร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สังคม ”