คติพจน์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

" ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย "
ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์