โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โดยงานกิจการนักเรียนและสภานักเรียน ฝ่ายบริหารบุคคล จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์และผู้มีพระคุณ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของลูกศิษย์ต่อครู-อาจารย์ให้คงไว้ในสังคมไทยสืบไป


ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง