โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โดยงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารบุคคล โดยการสนับสนุนขององค์กรชุมชนป้องกันเอดส์ อำเภอเกษตรวิสัย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโรคเอดส์ และป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคเอดส์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมภุมเรศ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร


ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง