โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โดยงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารบุคคล จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและการรู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โรงพยาบาลเกษตรวิสัยและสถานีตำรวจภูธรอำเกษตรวิสัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562


ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง