โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม