โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จัดผ้าป่า ผึ้งคืนรังครั้งที่ 6 เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารโดมพลศึกษา สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและใช้สอยด้านอื่นๆ โดยยอดผ้าป่าที่ตั้งไว้คือ 1,400,000 และยอดผ้าป่าที่ได้รับคือ 991,848.15 บาท 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ขอขอบพระคุณคณะศิษย์เก่าทุกท่าน บุคลากรทางการศึกษาทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งผูมีจิตศรัทธาทุกๆ ท่าน ที่บริจาคกำลังทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในกิจกรรมผ้าป่าในครั้งนี้ 
โรงเรียนจะนำทุนทรัพย์ทั้งหมดไปใช้ในการก่อสร้างอาคารโดมพลศึกษา ตามที่ได้วางแผนไว้ต่อไป


ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง