โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โดยงานกิจการนักเรียน นำนักเรียนจำนวน 54 คน ที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

  
ภาพกิจกรรมอื่น ๆ