โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โดยงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารบุคคล จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในหัวข้อ "ชุมชนเกษตรวิสัยห่างไกลยาเสพติด"  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาค 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเกษตรวิสัย


ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง