ตราสัญลักษณ์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารอักษรย่อ ผค. รูปผึ้งอยู่ด้านบน มีรัศมี 9 แฉก
ผ.ค. คือ ชื่อโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
ผึ้ง คือ สัญลักษณ์ของโรงเรียน
รัศมี 9 แฉก หมายถึง คุณธรรม 9 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ และ ความกตัญญู