โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์

"โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม นำเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล สามารถดำรงค์ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
^