โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติ

พ. ศ 2522 พระครูศิริโพธิคุณ เจ้าคณะตำบลหนองแวง ร่วมกับสภาตำบลหนองแวง โดยนายอ่อนตา โบราณประสิทธิ์ ร่วมมือกับชาวบ้านจัดหาที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน ในเนื้อที่ 25 ไร่เศษ ณ. บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

วันที่ 11 กรกฎาคม พ . ศ. 2523 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น โดยตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ” และให้ศึกษาธิการอำเภอเกษตรวิสัย นายบุญ บัวเงิน รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมานายบุญยืน โคถวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนในระดับม. ต้น มีครูอาจารย์ 4 คน นักการภารโรง 3 คน มีนักเรียนจำนวน 63 คน โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดสว่างโพธิ์ศรี ทำการสอนชั่วคราว จนกระทั่งก่อสร้างอาคารชั่วคราวเสร็จ จึงได้ย้ายมาสอนในที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว 3 ห้องเรียน บ้านพักครู 1 หลัง ห้องส้วม 1 หลัง 

พ. ศ. 2524 เปิดสอนถึงชั้น ม.2 มีนักเรียน 134 คน ครู- อาจารย์ 8 คน นักการภารโรง 3 คน นายบุญยืน โคถวิล ครูใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว 2 ห้องเรียน และบ้านพักครู 1 หลัง 

พ. ศ. 2525 เปิดทำการสอนถึงชั้น ม.3 มีนักเรียนจำนวน 220 คน ครู- อาจารย์ 11 คน นักการภารโรง 3 คน นายบุญยืน โคถวิล ครูใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง บ้านพักครูแบบ 202 จำนวน 1 หลัง บ้านพักนักการจำนวน 1 หลัง 

พ. ศ. 2526 มีนักเรียนจำนวน 258 คน ครู- อาจารย์ 15 คน นักการภารโรง 3 คน นายบุญยืนโคถวิล ครูใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วมจำนวน 1 หลัง 

พ. ศ. 2527 มีจำนวนนักเรียน 280 คน ครู- อาจารย์ 16 คน นักการภารโรง 3 คน นายบุญยืน โคถวิล ครูใหญ่ ได้รับงบการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ( คปล. รุ่น1 ) ยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา 50 % มีหนังสือยืมเรียน

พ. ศ. 2528 มีนักเรียน 308 คน มีครูอาจารย์ 16 คน นักการภารโรงเรียน 3 คน นายบุญยืน โคถวิล ครูใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน ฝ. 33 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก ระดับจังหวัด 

พ. ศ. 2529 มีนักเรียนจำนวน 263 คน ครู- อาจารย์ 20 คน นักการภารโรง 3 คน ได้รับครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง ดนตรีไทย 1 ชุด กรมสามัญศึกษากำหนดตำแหน่งให้ผู้บริหารจากครูใหญ่ เป็นอาจารย์ใหญ่ นายบุญยืน โคถวิลเสียชีวิต ร้อยตรีสิทธิพล กาญจนศิริรัตน์รักษาการในตำแห่นงอาจารย์ใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้นายธรรมศักดิ์ น้อยอามาตย์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

พ. ศ. 2530 มีนักเรียน 193 คน ครู- อาจารย์ 16 คน นักการภารโรง 3 คน ไปช่วยราชการ 3 คน ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ( ค. อมต. ศส. ) นายธรรมศักดิ์ น้อยอามาตย์ ย้าย นายสุบรรณ ขันทะวงค์ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 

พ . ศ. 2531 มีนักเรียน 195 คน ครู- อาจารย์ 15 คน ไปช่วยราชการ 2 คน นักการภารโรง 3 คน 
นายสง่า ไชยมัง อาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณขยายเขตไฟฟ้า ครุภัณฑ์ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ กล้องถ่ายรูป 

พ. ศ. 2532 มีนักเรียน 234 คน ครู- อาจารย์ 12 คน ไปช่วยราชการ 2 คน นักการภารโรง 3 คน นายสมชาย ไป่ทาฟอง อาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอถังประปา 1ชุด ถังเก็บน้ำขนาด 400 แกลลอน 2 ถัง 

พ. ศ. 2533 มีนักเรียน 248 คน ครู- อาจารย์ 12 คน ไปช่วยราชการ 2 คน นักการภารโรง 3 คน นายสมชาย ไป่ทาฟอง อาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง พ. ศ. 2534 มีนักเรียน 253 คน ครู- อาจารย์ 14 คน ไปช่วยราชการ 1 คน นักการภารโรง 3 คน นายสมชาย ไป่ทาฟอง อาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 

พ. ศ. 2535 มีนักเรียน 314 คน ครู- อาจารย์ 14 คน ไปช่วยราชการ 1 คน นักการภารโรง 3 คน นายสมชาย ไป่ทาฟอง อาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง 

พ. ศ. 2536 มีนักเรียน 326 ครู- อาจารย์ 14 คน ไปช่วยราชการ 1 คน นักการภารโรง 3 คน นายสมชาย ไป่ทาฟอง อาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง ครุภัณฑ์หมวดวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด 

พ. ศ. 2537 มีนักเรียน 388 คน ครู- อาจารย์ 18 คน นักการภารโรง 3 คน นายสมชาย ไป่ทาฟอง อาจารย์ใหญ่ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นม. ปลาย มีนักเรียน ม.4 จำนวน 1 ห้อง 44 คน ได้รับงบประมาณห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด เดินท่อประปาในโรงเรียน 

พ. ศ. 2538 มีนักเรียน 416 คน ครู- อาจารย์ 19 คน ไปช่วยราชการ 1 คน นักการภารโรง 3 คน นายสมชาย ไป่ทาฟอง อาจารย์ใหญ่ ได้รับครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องรับโทรทัศน์ และวิดีโอ 1 ชุด 

พ. ศ. 2539 มีนักเรียนถึงชั้น ม.6 จำนวน 570 คน ครู- อาจารย์19 คน ไปช่วยราชการ 1 คน นักการภารโรง 3 คน นายสมชาย ไป่ทาฟอง อาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้บริหาร 1 คนคือ นายบุญภพ จันทมัตตุการ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 108 จำนวน 1 หลัง 

พ. ศ.2540 มีนักเรียน 635 คน ครู- อาจารย์ 20 คน นักการภารโรง 3 คน นายสมชาย ไป่ทาฟอง อาจารย์ใหญ่ย้าย นายชูศักดิ์ ประราศรี รักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้บริหาร 1 คน คือนายบุญภพ จันทมัตตุการ 

พ. ศ.2541 มีนักเรียน 633 คน ครู- อาจารย์ 20 คน นักการภารโรง 3 คน โรงเรียนได้รับการประเมินตำแหน่งผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการ นายชูศักดิ์ ประราศรี เป็นผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้บริหาร 2 คน คือนายบุญภพ จันทมัตตุการ และนายศิริ ธนะมูล 

พ. ศ. 2542 มีนักเรียน 621 คน ครู- อาจารย์ 21 คน นักการภารโรง 3 คน นายชูศักดิ์ ประราศรี ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้บริหาร 2 คน คือนายบุญภพ จันทมัตตุการ และนายศิริ ธนะมูล 

พ. ศ.2543 มีนักเรียน 561 คน ครู- อาจารย์ 25 คน นักการภารโรง 3 คน นายชูศักดิ์ ประราศรี ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2 คนคือ นายศิริ ธนะมูล และนายดิเรก สุริยาประภา 

พ. ศ.2544 มีนักเรียน 560 คน ครู- อาจารย์ 20 คน นักการภารโรง 3 คน กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายกุลชาติ โยสีดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการคัดเลือกในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร มีผู้ช่วยผู้บริหาร 2 คน นายศิริ ธนะมูล และนายดิเรก สุริยาประภา 

พ. ศ.2545 โรงเรียนมีนักเรียน 592 คน ครู- อาจารย์ 26 คน นักการภาร 3 คน นายกุลชาติ โยสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน มีผู้ช่วยผู้บริหาร 1 คน คือ นายดิเรก สุริยาประภา ได้สร้างเสาธงชาติ หอพระพุทธรูป 

โรงรถนักเรียน และอาคารเรียนชั่วคราว ได้รับงบประมาณจากรมสามัญศึกษาสร้างโรงอาหารและห้องน้ำนักเรียน และได้รับความอนุเคราะห์ถังเก็บน้ำฝนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

พ. ศ. 2546 โรงเรียนมีนักเรียน 570 คน ครู- อาจารย์ 21 คน นายกุลชาติ โยสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน และมีผู้ช่วยผู้บริหาร 1 คน คือ นายดิเรก สุริยาประภา นักการภารโรง 3 คน ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจัดสร้างศาลาเอกมุขจำนวน 1 หลัง จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

พ. ศ.2547 โรงเรียนมีนักเรียน 470 คน ครู- อาจารย์ 21 คน นักการภารโรง 1 คน นายกุลชาติ โยสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน และมีผู้ช่วยผู้บริหาร 1 คน คือ นายดิเรก สุริยาประภา 

พ.ศ.2548 มีนักเรียน 454 คน ครู-อาจารย์ 21 คน นักการภารโรง 1 คน นายกุลชาติ โยสีดา เสียชีวิต นายชูศักดิ์ หงส์มาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และต่อมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีคำสั่งให้นายอานุภาพ พิมพ์เขต มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

พ.ศ.2549 มีนักเรียน 477 คน ครู 21 คน นักการภารโรง 1 คน นายอานุภาพ พิมพ์เขต ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน คือ นายสมงษ์ ยุบลนิตย์ พนักงานของรัฐ 2 คน คือ น.ส.นวลนภา มาหาญ และน.ส.ชลธิชา ก้านจักร ลูกจ้างรายวัน 1 คน คือ นายชัยยา คุณหงส์ 

พ.ศ.2556 มีนักเรียนทั้งสื้น 401 คน ครู 26 คน นักการภารโรง 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน ผู้อำนวยการคือ นายพิทยา โยวะผุย ย้ายเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 รองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายจตุพล ไกรยบุตร ผู้อำนวยการพิทยา โยวะผุย ได้ดำเนินการต่อเติมอาคารโรงอาหาร ให้เป็นหอประชุม โดยใช้งบประมาณจากการขายน้ำดื่มของโรงเรียน และได้สร้างห้องประชุมเกียรติยศ ใต้ถุนอาคารเรียน 2 ซึ่งเดิมใช้เป็นหอประชุมชั่วคราว และโรงเรียนได้เปิดหลักสูตรคู่ขนานเป็นปีแรก 

พ.ศ. 2557 มีนักเรียนสิ้น 412 คน ครู 30 คน นักการภารโรง 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน ผู้อำนวยการ คือ นายจักรวาล เจริญทอง รองผู้อำนวยการ คือ นายสุธิชัย ด่านกลาง

พ.ศ. 2559 มีนักเรียนทั้งสิ้น 463 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 35 คน 
เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรทวิศึกษา และหลักสูตรการศึกษาทางเลือก
และโรงเรียนได้ทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา และได้จัดสร้างป้ายหน้าโรงเรียนหลังใหม่ขึ้น
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ผู้อำนวยการ คือ นายจักรวาล เจริญทอง รองผู้อำนวยการ นายสุธิชัย ด่านกลาง

พ.ศ. 2560 มีนักเรียนทั้งสิ้น 501 คน ครู 31 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน ครูอัตราจ้างต่างชาติ 2 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และ พนักงานขับรถ 1 คน
ผู้อำนวยการคือ นายจักรวาล เจริญทอง รองผู้อำนวยการ นายสุธิชัย ด่านกลาง

พ.ศ. 2561 มีนักเรียนทั้งสิ้น 365 คน ครู 31 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน ครูอัตราจ้างต่างชาติ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และพนักงานขับรถ 1 คน ผู้อำนวยการคือ นายบุญส่ง จอมหงษ์

พ.ศ. 2562 มีนักเรียนทั้งสิ้น 260 คน 
ครู 30 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน ครูอัตราจ้างต่างชาติ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และพนักงานขับรถ 1 คน ผู้อำนวยการคือ นายบุญส่ง จอมหงษ์
โรงเรียนยกเลิกหลักสูตรทวิศึกษาและหลักสูตรการศึกษาทางเลือก
^