โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด

ปรัชญา

“ เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างรอบด้าน ทั้งคุณธรรม ความรู้ความสามารถ และทักษะในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น เพื่อสร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สังคม ”
^