โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด

คติพจน์

" ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย "
ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์
^