โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด

pdf
แบบส่งต่อภายใน.pdf
แบบส่งต่อภายใน
pdf
แบบบันทึกตักเตือนนักเรียน.pdf
แบบบันทึกตักเตือนนักเรียนกรณีทำผิดระเบียบของโรงเรียน
pdf
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน.pdf
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
pdf
ใบลาป่วย/ลากิจ.pdf
ใบขออนุญาตลาป่วย/ลากิจ
jpg
โปสเตอร์เรื่อง Verb Tenses.jpg
โปสเตอร์เรื่อง Verb Tenses
jpg
โปสเตอร์เรื่อง Type of Sentences.jpg
โปสเตอร์เรื่อง Type of Sentences
jpg
โปสเตอร์เรื่อง The Apostrophe.jpg
โปสเตอร์เรื่อง The Apostrophe
jpg
โปสเตอร์เรื่อง Prepositions of Place.jpg
โปสเตอร์เรื่อง Prepositions of Place
jpg
โปสเตอร์เรื่องคำนามพหูพจน์.jpg
โปสเตอร์เรื่องคำนามพหูพจน์
jpg
โปสเตอร์ Comparative and Superlative.jpg
โปสเตอร์ภาษาอังกฤษเรื่อง Comparative and Superlative
pdf
แบบขออนุญาตใช้เครื่องมือสื่อสารส่วนบุคคล.pdf
แบบขออนุญาตใช้เครื่องมือสื่อสารส่วนบุคคล
pdf
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2563.pdf
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2563
docx
แบบบันทึกขอใช้เครื่องมือสื่อสาร.docx
แบบบันทึกขอใช้เครื่องมือสื่อสารรายห้องเรียน
1
^