เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพิเศษ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์