Warning: Use of undefined constant page - assumed 'page' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/h512175/domains/phungwit.ac.th/public_html/krootim/index.php on line 16
ข้อมูลหน่วยการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร
1.2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียน
ข้อมูลหน่วยการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 ข้อมูล
2.2 การจัดการสารสนเทศ
2.3 ระดับสารสนเทศ
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียน
ข้อมูลหน่วยการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 คอมพิวเตอร์
3.2 การแทนข้อมูล
3.3 หน่วยรับเข้า
3.4 หน่วยประมวลผลกลาง
3.5 หน่วยความจำ
3.6 หน่วยส่งออก
3.7 หน่วยเก็บข้อมูล
3.8 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้หลายหน้าที่
3.9 การใช้งานและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียน

Warning: Use of undefined constant page - assumed 'page' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/h512175/domains/phungwit.ac.th/public_html/krootim/index.php on line 303

Warning: Use of undefined constant page - assumed 'page' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/h512175/domains/phungwit.ac.th/public_html/krootim/index.php on line 303

Warning: Use of undefined constant page - assumed 'page' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/h512175/domains/phungwit.ac.th/public_html/krootim/index.php on line 315

Warning: Use of undefined constant page - assumed 'page' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/h512175/domains/phungwit.ac.th/public_html/krootim/index.php on line 316

1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คืออะไร ?

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานทำให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น การสร้างที่พักอาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน การผลิตสินค้าและการให้บริการต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากและมีราคาถูกลง และช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ประชากรในโลกสามารถติดต่อสื่อสารและรับฟังข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกได้ตลอดเวลา

2,457 ปีก่อนพุทธศักราช


ลูกคิด ใช้สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ซึ่งพัฒนาโดยประเทศทางตะวันออก

พ.ศ. 343


ช่างฝีมือชาวจีน พัฒนาเครื่องมือทางดนตรี

34,457 ปี
ก่อนพุทธศักราช
3,457 ปี
ก่อนพุทธศักราช
2,457 ปี
ก่อนพุทธศักราช
1,257 ปี
ก่อนพุทธศักราช
พ.ศ.57 พ.ศ. 1996
เริ่มมีการใช้ภาษา การเขียนของชาวซูเมอเรียนบนโต๊ะดินเหนียว ยุคเริ่มแรกของเครื่องหมายชาวอียิปต์ ตัวอักขระของฟีนีเซียน การพิมพ์หนังสือในประเทศจีน หนังสือเล่มแรกถูกพิมพ์ขึ้นในทวีปยุโรป
         

 

เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิธีการ หรือกระบวนการ เพื่อช่วยให้การทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ

เทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพราะการนำวัตถุดิบมาผ่านเทคนิคการดำเนินการจนได้วัตถุสำเร็จรูป สินค้าเหล่านี้จะมีมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบนั้นมาก ประเทศที่มีเทคโนโลยี มักจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เทคโนโลยีจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทุกประเทศจึงให้ความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานด้านต่างๆ

พ.ศ. 2105 หนังสือพิมพ์รายเดือนเล่มแรก (ประเทศอิตาลี)
พ.ศ.2137 หนังสือนิตยสารเล่มแรก (ประเทศเยอรมันนี)
พ.ศ. 2182 แท่นพิมพ์เครื่องแรกในอเมริกาเหนือ
พ.ศ.2370 รูปถ่ายบนแผ่นโลหะ
พ.ศ. 2378 มอร์สคิดค้นโทรเลข
พ.ศ. 2398 เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง
พ.ศ. 2409 วางสายเคเบิ้ลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
พ.ศ. 2419 ประดิษฐ์โทรศัพท์
พ.ศ. 2431 ค้นพบคลื่นวิทยุ
พ.ศ. 2437 เอดิสันสร้างภาพยนตร์
พ.ศ. 2438

- มาร์โคนีพัฒนาวิทยุ
- ประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว

พ.ศ. 2455 ภาพยนตร์กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่
พ.ศ. 2458 บริษัทเอทีแอนด์ทีให้บริการโทรศัพท์ทางไกลไปยังซานฟรานซิสโก
พ.ศ. 2471 - เริ่มใช้โทรทัศน์เครื่องแรก
- เริ่มมีเสียงในภาพยนตร์
พ.ศ. 2489 ออกอากาศโฆษณาทางโทรทัศน์
พ.ศ. 2489 เริ่มมีโทรทัศน์สี
พ.ศ. 2490 ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์
 

เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรายได้อย่างไร

ทรายเป็นสารประกอบซิลิคอนซึ่งมีราคาถูก ต่อมาได้มีการแยกสกัดสารซิลิคอนให้บริสุทธิ์ และเจือสารบางอย่างให้เกิดเป็นสิ่ที่เรียกว่า สารกึ่งตัวนำ (Semi conductor) แล้วนำมาผลิตเป็นทรานซิสเตอร์และไอซี (Integrated Circuit: IC) หรือชิป (Chip) ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ สารซิลิคอนเมื่อผ่านกรรมวิธีทางเทคโนโลยีแล้วจะมีราคาสูงขึ้น

 

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ ลองจินตนาการดูว่าภายในสมองของมนุษย์เก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการประมวลผลและการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า ความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลอยู่รอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล สารสนเทศทำให้เกิดความรู้ เช่น การเก็บข้อมูลสภาพน้ำฝนแล้วนำมาประมวลผลสรุปรายงานเป็นสารสนเทศ ซึ่งบอกได้ว่าแต่ละเดือนมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ โดยสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเลือกปลูกพืชในเวลาที่เหมาะสม

ถึงแม้ในสมองมนุษย์จะสามารถเก็บข้อมูลไว้จำนวนมาก แต่ก็มีข้อจำกัดในการจัดเก็บ การเรียกใช้ การประมวลผล และการคิดคำนวณ ดังนั้น จึงมีการสร้างเครื่องจักรเพื่อจัดการสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากไว้ในหน่วยความจำได้ สามารถคำนวณและค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งข้อมูลไปได้ไกลและรวดเร็วมาก

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2495 ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ยูนิแวค ประเมินผลการเลือกตั้งสมัยประธานาธิบดีไอเซ็น ฮาวเวอร์
พ.ศ. 2507 บริษัทไอบีเอ็มแนะนำคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้มากถึง 360 เครื่อง
พ.ศ. 2513 - ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ชิป
- ใช้แผ่นบันทึกเก็บข้อมูล
พ.ศ. 2514 เครื่องคิดเลขขนาดพกพาเครื่องแรก
พ.ศ. 2520 มีการผลิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแอปเปิลทู ขายและได้รับความนิยม
พ.ศ. 2524 บริษัทไอบีเอ็มเริ่มผลิดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
พ.ศ. 2525 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
พ.ศ. 2527 - เครื่องแอปเปิลรุ่นแมคอินทอช
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรก
- มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะอย่างแพร่หลาย
พ.ศ. 2536 - สื่อประสมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ
- เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตัลหรือพีดีเอ
พ.ศ. 2537 - ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถแสดงวีดิทัศน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ
- มีการส่งข้อมูลแบบไร้สายระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
พ.ศ. 2493 เริ่มมีเคเบิลทีวี
พ.ศ. 2495 - โทรศัพท์ทางไกลระบบอัตโนมัติ
- เริ่มมีวิทยุทรานซิสเตอร์
พ.ศ. 2500 ส่งดาวเดียวครั้งแรก
พ.ศ. 2504 โทรศัพท์แบบใช้แป้นกด
พ.ศ. 2511 เครื่องบันทึกวีดิทัศน์แบบพกพาและเทปวีดิทัศน์
พ.ศ. 2518 โทรทัศน์จอแบน
พ.ศ. 2519 มีการจำหน่ายเกมคอมพิวเตอร์เล่นผ่านโทรทัศน์อย่างแพร่หลาย
พ.ศ. 2520 เคเบิลทีวีที่สามารถเลือกชมรายการได้
พ.ศ. 2522 การแสดงภาพสามมิติบนโทรทัศน์
พ.ศ. 2525 - มีการใช้แผ่นซีดีเก็บข้อมูลจำนวนมาก
- สมาคมยุโรปสื่อสารผ่านดาวเทียมได้หลายรูปแบบ
พ.ศ. 2528 โทรศัพท์เคลื่อนที่
พ.ศ. 2533 หน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการคืนภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2534 เกมส์ในแผ่นซีดี
พ.ศ. 2537 คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารกำหนดมาตรฐานเอชดีทีวี

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม ทำให้เกิดงานบริการที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การฝาก-ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (Automatic Taller Machine: ATM) การจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนและการเรียนผ่านระบบเครือข่าย


รูปที่ 1.1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล และการแสดงผล เทคโนโลยีสารสนเทศยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลรักษาข้อมูลด้วย

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการจัดการสารสนเทศมักมีเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมด้วยเสมอ เราจึงเรียกรวมกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที (Information and Communication Technology: ICT)

รูปที่ 1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร