ข้อมูลหน่วยการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร
1.2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียน
ข้อมูลหน่วยการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
2.1 ข้อมูล
2.2 การจัดการสารสนเทศ
2.3 ระดับสารสนเทศ
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียน
ข้อมูลหน่วยการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
3.1 คอมพิวเตอร์
3.2 การแทนข้อมูล
3.3 หน่วยรับเข้า
3.4 หน่วยประมวลผลกลาง
3.5 หน่วยความจำ
3.6 หน่วยส่งออก
3.7 หน่วยเก็บข้อมูล
3.8 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้หลายหน้าที่
3.9 การใช้งานและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

 

ม.1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ม.1/2  อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.1/3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ลักษณะสำคัญ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล
สารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ ชนิดของข้อมูล การจัดการสารสนเทศ ระดับของสารสนเทศ บทบาท
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ของ หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก
และหน่วยเก็บข้อมูล หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ การใช้งานและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และชีวิตประจำวัน อย่างมีจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม

ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
 2. อธิบายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
 3. อธิบายผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
 4. อธิบายความหมายของข้อมูล สารสนเทศ และการประมวลผลสารสนเทศ
 5. อธิบายชนิดข้อมูลตามแหล่งที่มาและรูปแบบการแทนข้อมูล
 6. อธิบายส่วนประกอบของการจัดการสารสนเทศพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 7. อธิบายองค์ประกอบหลัก และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์
 8. เข้าใจวิธีการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และการแปลงค่าระหว่างเลขฐานสองกับเลขฐานสิบ
 9. อธิบายชนิดของอุปกรณ์รับเข้าและส่งออก และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
 10. อธิบายความแตกต่างและการทำงานของหน่วยความจำและหน่วยเก็บข้อมูล
 11. อธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลาง รวมถึงความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ
 12. รู้จักอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆที่อาจทำหน้าที่ได้ทั้งรับและส่งออก
 13. รู้จักวิธีทำความสะอาด และดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

โครงสร้างรายวิชา

  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง)
  แนะนำรายวิชา/ทดสอบ Pre-Test 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไร 1
1.2 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1
1.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ
2.1 ข้อมูล 2
2.2 การจัดการสารสนเทศ 1
2.3 ระดับสารสนเทศ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3.1 คอมพิวเตอร์ 1
3.2 การแทนข้อมูล 2
3.3 หน่วยรับเข้า 2
3.4 หน่วยประมวลผลกลาง 1
3.5 หน่วยความจำ 1
3.6 หน่วยส่งออก 1
3.7 หน่วยเก็บข้อมูล 1
3.8 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้หลายหน้าที่ 1
3.9 การใช้งานและดูและรักษาคอมพิวเตอร์ 1
ทดสอบ Post-Test 1
รวม 20